Metodické usmernenie k výberovému konaniu na funkciu riaditeľa školy PDF Tlačiť E-mail

Výberové konanie je legislatívne upravené v predpisoch: § 4, 24, 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) 

 

 Pozastavenie členstva
 
Podľa § 25 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z. z. členstvo v orgánoch školskej samosprávy sa
pozastavuje  dňom  doručenia  prihlášky  člena  orgánu  školskej  samosprávy  alebo  jemu  blízkej
osoby  do  výberového  konania  na  funkciu  riaditeľa  školy  alebo  riaditeľa  školského  zariadenia.
Členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania. Z uvedeného vyplýva, že člen rady
školy  nemusí  o pozastavenie  členstva  žiadať,  členstvo  sa  mu  pozastavuje  zo  zákona  dňom
doručenia prihlášky.
Zákon  rieši  len  otázku  pozastavenia  členstva.  Nezaoberá  sa  doplnením  členstva  v rade
školy  za  člena,  ktorý  má  členstvo  pozastavené.  Odporúčame  v  štatúte  rady  školy  upraviť
a jednoznačne  definovať,  či  v takomto  prípade  rada  školy  bude  výberové  konanie  realizovať
v pôvodnom  zložení  bez  člena,  ktorému  je  členstvo  pozastavené,  či  sa  uskutočnia  doplňujúce
voľby do rady školy, prípadne sa do rady školy kooptuje „náhradník“, ktorý sa pri voľbe členov
pri vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov. 
 
Účasť delegovaných zástupcov krajského  školského úradu a Štátnej  školskej  inšpekcie
na výberovom konaní na vymenovanie riaditeľa školy

 
Rád škôl pri  cirkevných školách  a školských  zariadeniach  sa povinnosť  vyzývať KŠÚ  a ŠŠI  na  delegovanie  svojich  zástupcov  do  rady  školy  na  účely výberového konania netýka!
 
 
Voľba uchádzačov
 
Žiaden  platný  právny  predpis  neustanovuje,  či  kandidáta  na  vymenovanie  za  riaditeľa
školy navrhuje výberová komisia na základe hlasovania, bodovania alebo  iného spôsobu voľby.
Uchádzač  navrhnutý  radou  školy  za  riaditeľa  školy  teda  nemusí  získať  v procese  výberu
uchádzača  s cieľom  navrhnúť  ho  na  vymenovanie  za  riaditeľa  nadpolovičnú  väčšinu  „hlasov“
všetkých členov rady školy.
V § 24 ods.12 zákona č. 596/2003 Z. z. sa ustanovuje, že na platné uznesenie  orgánu  školskej  samosprávy  vo  veci  vymenovania  riaditeľa  do  funkcie  je  potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jeho členov. Zákon neustanovuje potrebný počet hlasov pre jednotlivých  uchádzačov  v rámci  výberového  konania,  ale  definuje  počet  hlasov  na  platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania riaditeľa.
Z uvedeného vyplýva nutnosť odlíšiť proces výberu  uchádzačov  od  uznesenia,  ktoré  svojím  „hlasom“  potvrdia  i členovia  rady  školy,  ktorí v procese  výberu  uchádzačov  „nedali  svoj  hlas“  uchádzačovi,  ktorého  rada  školy  navrhuje zriaďovateľovi vymenovať do funkcie riaditeľa školy na základe výberového konania.

Rada  školy  sa  teda môže  uznášať  a uzniesť  o navrhnutí  uchádzača  na  vymenovanie  za
riaditeľa školy aj v prípade, ak uchádzač, ktorý sa pri „hlasovaní“ výberovej komisie (ak si tento
spôsob výberu dohodne výberová komisia pred výberovým konaním) umiestnil na prvom mieste
v poradí  uchádzačov,  nezískal  nadpolovičný  počet  hlasov  pri  voľbe  (napr.  pri  počte  13  členov
výberovej  komisie  tento  uchádzač  získal  pri  voľbe  6  hlasov).  Uznesenie  orgánu  školskej
samosprávy vo veci vymenovania riaditeľa bude v súlade s § 24 ods.12 zákona č. 596/2003 Z. z.
platné,  ak ho  svojím hlasom odsúhlasí nadpolovičná väčšina všetkých  jeho  členov. Rada  školy
v takomto prípade podá zriaďovateľovi  školy návrh na vymenovanie  riaditeľa podľa § 4 ods. 4
zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov .

 


Zriaďovateľ cirkevnej školy vymenúva riaditeľa na  návrh  rady  školy.  Rada  školy  predkladá  návrh  na  kandidáta  na  riaditeľa  školy  na  základe výberového  konania  (§  4).  Ak  zriaďovateľ  navrhnutého  kandidáta  neakceptuje,  požiada  radu školy  o  predloţenie  návrhu  na  nového  kandidáta.  Ak  rada  cirkevnej  školy  predloží  návrh  na kandidáta  na  vymenovanie  riaditeľa  po  druhom  výberovom  konaní,  ktorý  nespĺňa  kritériá zriaďovateľa podľa výchovného zamerania školy, riaditeľa vymenúva zriaďovateľ. 
   
V Prešove 15. 10. 2010              
   Mgr. Miroslav Čurlík
tajomník pre školstvo VD ECAV